او کسی است که به خاطر زندگی در میان بادیه نشینان مراکش زندگی اش تغییر کرد. او آنها را دوست داشت و به ستایش آنها پرداخت و کتابی در مورد زندگی پیامبر (ص) نوشت.دسته بندی : اهل بیت(ع) ,  مقالات ,  روایت لینک ,